Rabobank, Amstel & Vecht Stern Volvo Weesp BLIQ

Arbitrage MHCW sanctiebeleid

Regels en sanctiebeleid voor scheidsrechters bij de MHC Weesp 
 

1.     De scheidsrechterscommissie wijst per wedstrijd twee (jeugd)scheidsrechters aan, die de plicht en verantwoordelijkheid hebben om die wedstrijd te fluiten.

2.     Van elk (jeugd)lid wordt verwacht dat hij/zij wekelijks tijdig de website raadpleegt om te zien of hij/zij is aangewezen om een wedstrijd te fluiten, of reageert op de oproep die per e-mail ontvangen wordt.

3.     Een scheidsrechter dient zich ten minste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdtafel (op zaterdag). Hier krijgt hij/zij een scheidsrechtersjack in bruikleen.

4.     Het is de zorg en verantwoordelijkheid van de (jeugd)scheidsrechter om bij verhindering tijdig voor adequate (dat wil zeggen: ten minste van hetzelfde niveau) vervanging zorg te dragen en dit uiterlijk donderdagavond (vóór 20.00 uur) voorafgaand aan de wedstrijd aan de scheidsrechterscommissie door te geven. De (jeugd)scheidsrechter is en blijft ervoor verantwoordelijk dat de door hem/haar aangezochte vervang(st)er daadwerkelijk verschijnt om de desbetreffende wedstrijd te fluiten.

5.     Verschijnt een (jeugd)scheidsrechter te laat voor de wedstrijd die hij/zij moet fluiten, dan wordt dat met zoveel woorden vermeld op de homepage van MHC Weesp. Bovendien is de betrokkene verplicht hierna zelf 1 extra wedstrijd te fluiten, dag en tijd door de scheidsrechterscommissie te bepalen.

6.     Indien de (jeugd)scheidsrechter te laat op de sanctiefluitbeurt als bedoeld onder punt 5 verschijnt, dan wordt dat met zoveel woorden vermeld op de homepage van MHC Weesp. Bovendien wordt betrokkene verplicht hierna zelf opnieuw 1 extra wedstrijd te fluiten, dag en tijd door de scheidsrechterscommissie te bepalen.

7.     Verschijnt een (jeugd)scheidsrechter niet voor de wedstrijd die hij/zij moet fluiten, dan wordt dat met zoveel woorden vermeld op de homepage van  MHC Weesp Bovendien is de betrokkene verplicht hierna zelf 2 extra wedstrijden te fluiten, dag en tijd door de scheidsrechterscommissie te bepalen.

8.     Indien de (jeugd)scheidsrechter niet op één van de twee sanctiefluitbeurten als bedoeld onder punt 7 verschijnt, volgt een automatische schorsing van het (jeugd)lid om deel te nemen aan wedstrijden van zijn/haar team (ongeacht of dit een eerste lijn team dan wel een ander team is), welke schorsing voortduurt totdat de twee fluitbeurten zijn ingehaald.

9.     De Technische commissie Senioren of Jeugd zal de schorsing als bedoeld onder punt 8 meedelen aan de betrokken (jeugd)scheidsrechter en tevens de Coördinator Jongens dan wel de Coördinator Meisjes van de schorsing op de hoogte stellen. Laatstgenoemden informeren vervolgens de coach van het elftal van de jeugdscheidsrechter. In geval van senioren wordt de coach dan wel aanvoerder van het elftal van de scheidsrechter op de hoogte gesteld.

10.  Tegen de beslissing tot schorsing staat beroep open bij het bestuur. De schorsing duurt voort totdat het bestuur op het beroep heeft beslist.

11.  Het bestuur zal toezien op een strikte naleving van deze regeling, doch behoudt zich het recht voor in incidentele gevallen daarvan af te wijken.

Deze regeling is vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 maart 2006.