Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

Sportiviteit en respect

"Durf elkaar aan te spreken op gedrag in een team of langs de lijn. Alleen zo werken we allemaal aan een sportief hockey klimaat”.

Sportiviteit & Respect MHC Weesp

We vinden het binnen MHC Weesp belangrijk dat iedereen kan genieten van 
sport. Hiervoor zetten we ons als bestuur, vrijwilligers én leden in voor een veilige 
sportomgeving. Naast collegialiteit en vriendschappen, kunnen ook situaties voorkomen die je hockeyplezier verstoren.

MHC Weesp verwacht van alle leden dat ze respectvol en integer met elkaar omgaan. Respect en integriteit gelden onvoorwaardelijk en ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging en/of (interne) positie.

Op deze pagina vind je alle informatie hoe wij als MHC Weesp een sportief sportklimaat waarborgen, maar ook wat je moet doen als blijkt dat er sprake is van ongewenst gedrag. 

MHC Weesp verstaat onder ongewenst gedrag de volgende voorbeelden:

• verbale agressie (bijv. schelden, schreeuwen, treiteren en beledigen);
• fysieke agressie (bijv. schoppen, slaan, vastgrijpen, dreigen met hulpstuk of wapen);
• psychische agressie/intimidatie (bijv. dreigen, chanteren, achtervolgen, intimideren, onder druk zetten, thuissituatie bedreigen);
• pesten (het maken van vervelende opmerkingen of grapjes ten koste van een ander, 
negeren of sociaal isoleren, openlijk terechtwijzen, het maken van gebaren, 
het beschadigen van eigendommen);
• seksuele intimidatie (bijv. nafluiten, het stellen van intieme vragen over privéleven,
het doen van suggestieve opmerkingen, lichamelijk betasten, aanranden, 
verkrachting);
• discriminatie (bijv. in relatie tot godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronisch ziekte);
• vandalisme & criminaliteit op de club, bijv. vernieling, brandstichting; dreigbrieven, drugshandel, inbraak, insluiping, diefstal);
• misbruik maken van positie bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon
Bij twijfels over veiligheid, (seksuele) intimidatie, of andere hierboven genoemde 
gedragingen, is de vertrouwenscontactpersoon de eerste persoon die je kan benaderen als je hulp nodig hebt om tot een oplossing te komen. 

Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en behandelt je (verhaal) met respect, werkt vertrouwelijk, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenspersoon behandelt je klacht/probleem strikt vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon voert een of waar nodig meerdere gesprekken met je en denkt mee over:
• een volgende te nemen stap;
• voert zelf geen bemiddeling gesprekken;
• werkt niet persoonsgericht, maar procesgericht ('wat' gaat er mis, niet 'wie' iets 
gedaan heeft);
• stelt naar aanleiding van het gesprek een verslag op, stemt dit met jou af en 
informeert het bestuur.

Dit laatste kan ook volledig anoniem. Zo blijft het bestuur op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging en kan het bestuur zo nodig handelen.

Primair is het niet de taak van de vertrouwenscontactpersoon om bemiddelingsgesprekken te voeren. Uiteraard kan je met de vertrouwenscontactpersoon de vervolgstappen bespreken en met jouw toestemming er voor kiezen een formele klacht in te dienen bij de 
Commissie Sportiviteit en Respect van de KNHB.

Heb je behoefte aan een gesprek? Wie kan je benaderen?
Onze huidige vertrouwenscontactpersonen zijn Tessa van der Kuur en Annemarie van der Velden. Zij zijn bereikbaar via: [email protected]

Terugkoppeling
De betrokken persoon die een melding heeft gedaan, ontvangt na afloop van de afhandeling terugkoppeling vanuit de voorzitter. 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
MHC Weesp werkt met een preventief beleid ten aanzien van vrijwilligers. Daarom wordt er voor betaalde vrijwilligers gewerkt met een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Elke 3-5 jaar zal deze opnieuw moeten worden aangevraagd. 

Daarnaast zijn er een aantal andere belangrijke stappen die MHC Weesp onderneemt voordat we een samenwerking aangaan met een nieuwe vrijwilliger, om zo mensen met ongewenste bedoelingen te weren uit de sport.

Dit zijn:
• Referenties checken
• Een vereniging kan de achtergronden van nieuwe vrijwilligers controleren. Dit 
kan door op basis van het CV contact op te nemen met verenigingen uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest
• Kenbaar maken van de regels via het document sportiviteit en respect.

Reglement van de tuchtcommissie
MHC Weesp heeft een eigen tuchtcommissie. Deze behandelt wedstrijd gerelateerde issues voor alle betrokkenen bij een wedstrijd: spelers, begeleiders en scheidsrechters. Dit kan betrekking hebben op misstanden, rode en gele kaarten. 

Verder is de tuchtcommissie bevoegd op grond van vermeend handelen in strijd met de statuten en/of regelementen van de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond op instignatie van het bestuur een tuchtprocedure te starten. 

Leden van de tuchtcommissie zijn:
Mevrouw I. Engels, De Heer A. Slabbers en De Heer C. Sluyk (voorzitter).
Zij zijn bereikbaar op: [email protected]

Seksuele intimidatie
MHC Weesp volgt ten aanzien seksuele intimidatie de gedragsregels van de KNHB
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Ter voorkoming van ongewenste intimiteiten geldt de regel dat iedere vorm van ongewenst seksueel contact binnen MHC Weesp niet geoorloofd is.

NOC*NSF, meldpunt seksuele intimidatie
Als er sprake is van seksuele intimidatie, kan je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.
NOC*NSF meldpunt: 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut, 24/7, dus dag en nacht, ook in het weekend en op feestdagen).

De 6 club regels van MHC Weesp " Sportiviteit & Respect”
Dit verwacht het bestuur van ieder lid, ouders en bezoekers. Samen moeten we ervoor zorgen dat de club een plezierige omgeving is voor iedereen.

1. Be cool & Play fair
Speel sportief en met respect

MHC Weesp staat voor sportiviteit, respect voor de tegenstander én voor de 
scheidsrechters. We gaan respectvol met elkaar om ook al ben je het niet met elkaar eens. 

Fanatiek zijn mag, onsportief zijn niet. Bedank na de wedstrijd tegenstanders en 
scheidsrechters. Je speelt met je team en hebt plezier met elkaar. Maak het gezellig met je team, hoe meer plezier hoe beter vaak ook de prestaties. Trainen doe je met het hele team. Als je echt niet kan, meld je je tijdig af bij de trainer (bij de jeugd ook coach). 

2.Houd het fijn langs de lijn en op het veld
Moedig positief aan 

Ook langs de lijn hanteren toeschouwers de normale fatsoensregels. Aanmoedigen doen we op een positieve wijze. Ongedisciplineerd gedrag wordt niet getolereerd. Er wordt niet gescholden op elkaar, de tegenstander of op de scheidsrechter. En ander ongepast gedrag wordt niet vertoond.

3.Alleen de coach coacht
Dat is wel zo duidelijk

Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie en opstelling. Spelers volgen de aanwijzingen van de coach op. Ook langs de lijn laat je het coachen van het team over aan de coach en onthoudt je van commentaar. Bemoei je inhoudelijk niet met het spel en laat dat aan over aan de coach. Aanmoedigen mag, instrueren niet.

4.De scheidsrechter beslist
Onthoud je van commentaar

Spelers en coaches respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en ook de supporters onthouden zich van commentaar. Soms moeilijk, maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage. Ouders geven het goede voorbeeld en laten hun kinderen zo zien dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

5.De club is van ons allemaal
Samen houden we het gezellig en schoon

MHC Weesp is een gastvrije club. Bezoekers, spelers van andere clubs en scheidsrechters die komen fluiten heten we welkom.

De club stelt trainingsmateriaal ter beschikking. Wees daar zuinig op en lever ze na de training in. Laat het veld en de dug-out na gebruik opgeruimd achter. Heb ook respect voor andermans spullen.

6. Doe iets voor de club
Samen zijn we MHC Weesp

Een vereniging draait op vrijwilligers. Kijk wat jij kunt doen voor de club. Vrijwilligerswerk is leuk.
Ontwikkel jezelf: als speler, coach, scheidsrechter of vrijwilliger. Laat horen wat je wil doen en wat je leuk vindt.

Veel situaties worden met een goed gesprek gewoon opgelost. Het gaat om die situaties waarbij dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid of dat er toch nog te veel blijft spelen en dat, of de coach of de trainer of de teambegeleider of de ouder of het kind, hier toch nog even over wil doorpraten.

"Durf elkaar aan te spreken op gedrag in een team of langs de lijn. Alleen zo werken we allemaal aan een sportief hockey klimaat”.

Alwin Hollander - Voorzitter (ad interim) MHC Weesp
Irma van den Hout - Secretaris MHC Weesp
Erik Tijs - Penningmeester MHC Weesp 
Kathelijn Straatemeier - Algemeen Commissaris
Paul Hulsman - Hockey Technische Zaken Senioren MHC Weesp
Evelien van Amsterdam - Hockey Technische Zaken Jeugd MHC Weesp